PENTINGNYA MENGHAFAL AL-QUR'AN

Setiap seseorang pasti menginginkan derajat dan memulyaan di sisi Allah Swt, di antara jalan menuju untuk meraih cita-cta tersebut yaitu menjadi ahli Al-qur'an, yaitu orang-orang yang betul mengusai Al-qur'an agar dapat membaca mengetahui makna dan keterangan didalam Al-qur'an dan mampu menerapkan atau mengamalkan apa yang ada didalamnya. Rusulalla SAW adalah orang yang pertama  yang menjadi ahli Al-qur'an dan menjadi panutan bagi siapapun yang ingin menjadi ahli Al-qur'an.


Menghidupkan Sunah Rasulullah SWA

Rosulallah SAW ialah orang yang pertama hafal AL-QUR'AN. Beliau setiap hari selalu menderes dan mengulang hafalannya, baik ketika solat atau diluar solat. Ketika sholat subuh beliau membaca 60nsampai 100 ayat. dalam solat sunah seperti sholat malam beliau membaca surat seperti surat al-Baqarah,Ali 'imron dan semisalnya.Setiap hari beliau juga mempunyai wiridan(jatah rutin) bacaan Al-Qur'an.

Beliau mederes Al-Qur'an bersama malaikat jibril satu bulan khatam pada setiap bulan ramadhan. Bahkan pada bulan ramadhan yang paling akhir sebelum beliau wafat, beliau menderes Al-Qur'an dua kali khatam bersama malaikat Jibril. 

Semua itu dilakukan dengan cara hafalan.Saat ini tidak banyak kita jumpai orang yang melakukan sunah Rasulullah SAW seperti ini.Karena itulah jika kita menghafalkan Al-Qur'an dan menghidupkan sunah Rusulallah seperti ini. Karena itulah jika kita menghidupkannya berarti kita menghidupkan sunah Rusulallah SAW yang hampir punah.

Perhatikan fiman ALLAH SWT dibawah ini:
inna a'laina jama'naa waqur'aanah Surah alqiyamah ayat 17Artinya: Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumuplkan didadamu dan bacaannya''

Ayat di atas adalah menujukkan bahwasanya Rusulallah SAW adalah seorang ayang hafal Al-qur'an dan fasih dalam membacanya.

Didalam ayat lain juga ALLAH SWT berfirman:
Waqolalladhina kafaruu launuzzila 'alaihil qur'annu jumlatan waahidatan kadhalika linusabbita bihi fuaaduka warotalnaahu tartiilaan .Surah Alfurqon ayat 32

Artinya:Berkatalah orang-orang kafir mengapa alqur'an itu tidak diturunkan kepada muhammad sekaligus(30 juz) saja? demikian itu supaya kami menetapkan hatimu dengannya(lebih kuat hafalannya)dan kami membaca secara tartil(teratur dan benar)

Ayat di atas menunjukkan bahwa hafalan Al-qur'an menjadi kuat dan dan membacanya sangat tertil,karena Al-qur'an di turunkan kepada beliau dengan bertahat atau sedikit demi sedikit selama lebih kurang 23 tahun.

Didalam hadis attobroni juga di jelaskan Qoola rusulallahi SAW 
Man ahya sunnati fakodahabbani waman ahabbani kana ma'ii filjannah
Artinya: Barang siapa yang menghidupkan sunah ku nabi maka sungguh dia mencintaiku dan barang siapa yang cinta kepadaku maka dia bersamaku disurga.

Itulah penjelasan singkat betapa pentingnya kita menghidupkan sunnah nabi yaitu tetang membaca dan menghafalkan Al-qur'an. Semoga penjelasan singkat ini bermanfaat.

0 Response to "PENTINGNYA MENGHAFAL AL-QUR'AN"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel